Yttrande över Promemoria om miljöbalkens försäkringar

Regelrådet tillstyrker förslagen.

Regelrådet anser att konsekvensutredningen är godtagbar.