Yttrande över Promemoria om sänkt reklamskatt

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I promemorian lämnas förslag till ändringar i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam för att åstadkomma den förändring som regeringen har utlovat i budgetpropositionen för 2016. Det föreslås att skattesänkningen för 2017 hanteras genom en sänkning av skattesatsen för annonser i periodiska publikationer från 3 procent till 2,5 procent. Vidare föreslås att gränsen för återbetalning av reklamskatt avseende dessa annonser höjs från ett belopp motsvarande en skattepliktig omsättning om högst 50 miljoner kronor per år till 75 miljoner kronor. För annonser i annonsblad, katalog, program eller annan form som inte utgör periodisk publikation samt för reklam föreslås att skattesatsen sänks från 8 procent till 7,65 procent. Det föreslås också att gränsen för redovisningsskyldighet för reklamskatt på denna typ av annonser och reklam höjs från 20 000 kronor till 60 000 kronor. Slutligen föreslås att skattesänkningen för 2019 hanteras genom en sänkning av skattesatsen för annonser i periodiska publikationer från 2,5 procent till 1 procent samt en sänkning av skattesatsen för övriga annonser och reklam samt import av annonsblad från 7,65 procent till 6,9 procent.

Taggar:

reklamskatt