Yttrande över promemoria om sänkt skatt på drivmedel

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I promemorian föreslås en sänkning av koldioxid- och energiskatten på bensin och diesel. Koldioxidskatten på bensin sänks med 8 öre per liter och på diesel med 3 öre per liter. Energiskatten sänks med 5 öre per liter bensin och med 6,3 öre per liter diesel. Förslaget föranleder ändringar i lagen (1994:1776) om skatt på energi. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.