Yttrande över promemoria om vissa frågor på området för indirekta skatter

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslagsställaren föreslår att undantaget från skatteplikt för leveranser av varor till andra EU-länder ska kunna tillämpas även i avsaknad av registreringsnummer till mervärdesskatt. Regeländringen anpassar den svenska rätten till EU-rätten och följer Skatteverkets ställningstagande 2013-03-01 dnr 131 139907-13/111 i vilket anges att en unionsintern försäljning kan undantas även om säljaren saknar köparens registreringsnummer. Förslaget kommer enligt förslagsställaren inte att få någon praktiskt företagspåverkan på grund av Skatteverkets ställningstagande. Det faktum att reglerna nu fastställs i författningstext gör dock att förslaget faller under Regelrådets granskning.

Vidare föreslås förändringar vad gäller rätt till återbetalning vid omsättning av guld. Enligt de nuvarande reglerna är köparen skattskyldig vid förvärv av skattepliktigt investeringsguld, guldmaterial och halvfärdiga guldprodukter (omvänd skattskyldighet). Den som gör omsättningen är därför inte skattskyldig för denna. Det anges att det i andra fall av omvänd skattskyldighet finns särskilda bestämmelser om rätt till återbetalning för ingående skatt för den som gör omsättningen men att denna regel saknas vid omvänd skattskyldighet som avser guld. Den som bedriver verksamhet som medför skattskyldighet har rätt till avdrag för ingående skatt för den som omsätter varan eller tjänsten. I mervärdesskattelagen (1994:200) (ML) finns bestämmelser om återbetalning av ingående skatt för den som t.ex. omsätter bygg och anläggningsarbeten eller utsläppsrätter med omvänd skattskyldighet, men ingen motsvarighet finns vid omsättning av guld. Enligt Skatteverkets ställningstagande 2011-06-07, dnr 131 300711-11/111 ska säljare med stöd av rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (mervärdesskattedirektivet) få avdrag vid förvärv som avser omsättning av guld som omfattas av omvänd skattskyldighet. På grund av detta föreslås en rätt till återbetalning av ingående skatt införas vid omsättning av guld om omvänd skattskyldighet föreligger. Förslaget i denna del kommer inte att få någon praktisk företagspåverkan på grund av Skatteverkets ställningstagande. Det faktum att reglerna nu fastställs i föreskrifter gör dock att förslaget faller under Regelrådets granskning.

Därtill föreslås ett avskaffande av slussningsregeln vilket är en särskild avdragsregel för koncerninterna tillhandahållanden av tjänster. Regeln innebär att ett koncernföretag som för skattepliktig verksamhet förvärvar tjänster som är undantagna skatteplikt från ett annat koncernföretag får avdrag för den mervärdesskatt som det senare bolaget saknar avdragsrätt för till den del skatten kan hänföras till de utförda tjänsterna. Regeln har av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ansetts strida mot dels mervärdesskattedirektivet, dels fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). På grund av detta föreslås regeln avskaffas.

Utöver vad som angetts ovan föreslås ändringar vad gäller återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till diplomater m.fl., beskattningsbar person vid tillfälliga omsättningar av nya transportmedel samt uttagsbeskattning av fastighetstjänster inom staten. Det föreslås vidare ändringar avseende ansökan om återbetalning för beskattningsbara personer som är etablerade i annat EU-land, beskattningsmyndighet vid import av varor, mervärdesskatt vid överlåtelse av verksamhet och tidpunkt för registrering av överskjutande mervärdesskatt och punktskatt. De i detta stycke nämnda förslagen föranleder inte effekter av sådan betydelse för svenska företag att Regelrådet yttrar sig över dem.