Yttrande över promemorian Allmänt avdrag för utländska socialförsäkringsavgifter och skattereduktion för allmän pensionsavgift

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I promemorian föreslås en ändring i 62 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229) att allmänt avdrag ska göras för obligatoriska utländska socialförsäkringsavgifter som ska betalas i överensstämmelse med tillämpliga EU-förordningar. Den nu gällande bestämmelsen om allmänt avdrag för obligatoriska utländska socialförsäkringsersättningar tillämpas redan på detta sätt. Förslaget anses i denna del inte ha några konsekvenser för företagen. Regelrådet finner inte anledning att göra någon annan bedömning och yttrar sig inte över konsekvensutredningen i denna del.

Vidare föreslås i promemorian att skattereduktion för allmän pensionsavgift vid inkomst av annat förvärvs­arbete endast ska göras för betald allmän pensionsavgift. Den skattefördel som en person med inkomst av annat förvärvsarbete idag har vid obetald allmän pensionsavgift tas därmed bort. Förslaget innebär en ändring i 67 kap. 4 § inkomstskattelagen som föreslås träda i kraft den 1 januari 2019 och tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2018.