Yttrande över promemorian Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare

I promemorian, som utarbetats inom Näringsdepartementet, läggs förslag fram om ändringar i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Förslagen syftar i huvudsak till att ge möjlighet för generella tillstånd för användning av radiosändare inom ett visst frekvensutrymme. Detta innebär bl.a. att den som beviljats ett generellt tillstånd inte behöver tillstånd för varje enskild radiosändare. Vidare föreslås att en möjlighet till automatisk förlängning av tillstånd införs.