Yttrande över promemorian Ändrade transparens-regler inom energibeskattningen

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I promemorian anges att vissa fall av skattenedsättningar inom energibeskattningen utgör statligt stöd enligt EU-rätten. Stöden har antingen godkänts genom beslut av Europeiska kommissionen eller omfattas av någon av gruppundantagsförordningarna på statsstöds- området.

Det uppges vidare att Kommissionen har ändrat, respektive kommer att ändra, de gruppundantagsförordningar som tillämpas bland annat på energiskatteområdet. Ändringarna anges bland annat innebära nya regler om offentliggörande och information som innebär att tröskelvärdena för rapporteringsskyldighet och beloppsintervallen för rapporteringen ändras.

I promemorian föreslås nödvändiga ändringar för att följa EU-regelverket. Ändringarna anges innebära att beloppsgränsen för när uppgifter om stödmottagaren ska lämnas vid skatte- befrielse för bränsle och el för yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverk-samhet ska sänkas. Uppgifterna uppges ska lämnas om återbetalning söks med belopp som för respektive stödordning per kalenderår uppgår till minst 10 000 euro. Även beloppsgränsen för när uppgifter om stödmottagare ska lämnas vid skattebefrielse för bränsle för övrig verksamhet förslås sänkas till 100 000 euro.

Promemorian innehåller förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi och föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Det bakomliggande förslaget

Förslag