Yttrande över promemorian Ändrade transparensregler inom energibeskattningen

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslaget avser nödvändiga ändringar i lagen (1994:1776) om skatt på energi för att uppfylla kraven i EU-regelverket.

Beloppsgränsen utvidgas för när uppgifter ska lämnas om stödmottagaren i samband med återbetalning vid skattebefrielse för bränsle och el för yrkesmässig jord- och skogsbruks-verksamhet. Uppgifterna behöver lämnas om återbetalning söks med belopp som för respektive stödordning per kalenderår uppgår till minst 15 000 euro.

För sådana stödmottagare som är verksamma inom yrkesmässig jordbruks- eller skogsbruks-verksamhet ska det dessutom anges om stödmottagaren bedriver primär jordbruksproduktion och hur stor andel av bränsleförbrukningen respektive elförbrukningen som hänför sig till primär jordbruksproduktion.

Det bakomliggande förslaget

Förslag