Yttrande över Promemorian Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet

I promemorian föreslås ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet, 22 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Enligt nämnda lagrum avses med uttag också att den skattskyldige överlåter en tillgång utan ersättning eller mot ersättning som understiger marknadsvärdet utan att detta är affärsmässigt motiverat. Motsvarande föreslås nu gälla om ett svenskt handelsbolag som den skattskyldige direkt eller indirekt är delägare i överlåter en tillgång till den skattskyldige eller någon annan.  

Regeringen har den 11 december 2014 i en skrivelse till riksdagen aviserat förslaget (skr. 2014/2015:35) och förklarat att det enligt regeringens mening föreligger särskilda skäl för att med stöd av undantagsbestämmelsen i 2 kap. 10 § 2 st. regeringsformen (1974:152) tillämpa den föreslagna bestämmelsen från och med dagen efter överlämnandet av skrivelsen, det vill säga från och med den 12 december 2014. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.