Yttrande över promemorian Ändringar i radio- och tv-lagen, (Ds2021:12)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslaget avser ändringar i radio- och tv-lagen (2010:696). Den som sänder tv eller sökbar text-tv, sänder kommersiell radio, sänder ljudradio där inget tillstånd krävs eller där regeringen meddelar tillstånd, som tillhandahåller beställ-tv eller som tillhandahåller beställradio som finansieras med public serviceavgiften ska på ett enkelt sätt lämna information om leverantörens ägare, ägarstruktur och, i förekommande fall, ägarens organisationsnummer. Förslaget innebär dels att den information som ska lämnas utökas, dels att kretsen av de som ska lämna information blir vidare. Informationen ska hållas tillgänglig på det sätt som leverantören bestämmer. Idag finns krav på att programföretag som sänder tv, liksom leverantörer av beställ-tv, ska lämna viss information.

Enligt förslaget ska tillstånd att sända tv eller sökbar text-tv meddelade av Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) gälla i åtta år i stället för sex år.

Bestämmelserna som möjliggör återkallelse av tillstånd att sända tv, sökbar text-tv eller ljudradio vid överträdelse av regler om produktplacering, sponsring och reklam upphävs.

Annonser ska få sändas i ljudradiosändning som inte är närradio under högst 20 procent av tiden mellan kl. 06.00 och 18.00 samt högst 20 procent av tiden mellan kl. 18.00 och 24.00.