Yttrande över promemorian Anpassning av investeraravdraget med anledning av ändrade EU-regler om statligt stöd

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning

Förslaget innebär att villkoren för investeraravdraget ska anpassas till ändringar i den allmänna gruppundantagsförordningen för att förslagen ska vara förenligt med EU:s statsstödsregler. Det framgår vilket syftet med förslaget är och att det är förenligt med EU-rätten, samt när reglerna föreslås träda i kraft. Regelrådet anser att förslagsställaren kunde ha funderat över möjliga alternativa lösningar, men kan utifrån förutsättningarna ändå godta skälet till att man inte gjort det och bedömer därför att även redovisningen av alternativa lösningar är godtagbar. Förslagsställaren bedömer att förslagen inte får någon effekt för företag och konsekvensutredningen saknar uppgifter om vilka företag som berörs, påverkan på berörda företags kostnader, tidsåtgång och verksamhet samt konkurrensförmåga. Enligt Regelrådets mening borde förslagsställaren ha resonerat åtminstone något mer fördjupat kring dessa aspekter och inte för enkelt dragit slutsatsen att förslaget inte får några nämnvärda konsekvenser enbart baserat på historik hos Skatteverket. Rimligen finns det något skäl till att bakomliggande EU-regler har beslutats som de har gjorts. Det finns inte heller något resonemang kring hur små företag påverkas eller om det behövs några informationsinsatser.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Stöd till regelgivare i konsekvensutredningsarbetet finns i Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag