Yttrande över promemorian Anpassning av investeraravdraget på grund av EU:s regler om statligt stöd

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Promemorian innehåller förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) och förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244). Det föreslås att investeraravdrag begränsas till investeringar i företag som varit verksamma på en marknad i mindre än sju år och att investeraravdrag inte beviljas vid investeringar i företag som handlas på en MTF-plattform[1] eller liknande marknadsplats utanför EES. Vidare föreslås att investeraravdrag inte beviljas om företaget i vilka andelar har förvärvats ska betala tillbaka olagligt statligt stöd eller befinner sig i ekonomiska svårigheter i vissa avseenden. Slutligen föreslås att kontrolluppgiftsskyldigheten för företag i vilka andelar har förvärvats utökas i syfte att uppfylla kraven på transparens i den allmänna gruppundantagsförordningen[2].

För att stimulera tillgången till kapital för mindre företag infördes den 1 december 2013 ett investeraravdrag. Det är ett avdrag i inkomstslaget kapital för fysiska personer som förvärvar andelar i ett företag av mindre storlek. Sett ur statsstödsperspektiv är det dock företagen som får stödet. Investeraravdraget är således ett statligt stöd enligt bestämmelserna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som har anmälts och godkänts av Europeiska kommissionen och gäller till och med 31 december 2019. Regeringen har anmält stödet för fortsatt godkännande men har fått indikationer på att anmälan bedöms vara ofullständig och därför inte utgör tillräckligt underlag för att kunna pröva om åtgärden är förenlig med EU:s regler om statligt stöd. Om kommissionen inte godkänner investeraravdraget enligt sina riktlinjer om statligt stöd för att främja riskfinansieringsinvesteringar i den nuvarande utformningen bör avdraget utformas så att stödet är förenligt med villkoren i den allmänna gruppundantagsförordningen.

[1] MTF-plattform är ett multilateralt system inom EES som sammanför flera tredjeparters köp- och säljintressen i finansiella instrument inom systemet och i enlighet med icke skönsmässiga regler så att det leder till ett kontrakt.
[2] Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Taggar:

staligt stöd