Yttrande över promemorian Anstånd med inbetalning av skatt i samband med uttagsbeskattning

I promemorian anförs att de föreslagna reglerna kommer att innebära en ökad administrativ börda för de enskilda företag som utnyttjar den föreslagna möjligheten till anstånd med inbetalning av skatt. Av promemorian framgår dock att förslagen, som är en följd av gemenskapsrätten, kommer att beröra ett begränsat antal företag och att ansökan om anstånd är frivillig. Regelrådet kan för sin del inte finna att det åsyftade målet – skyddet av den svenska skattebasen – kan uppnås med några från administrativ synpunkt mindre ingripande åtgärder. Mot denna bakgrund tillstyrker Regelrådet förslagen.