Yttrande över promemorian Anvisade elavtal

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I promemorian föreslås ändringar i ellagen (1997:857). I remissen föreslås bl.a. att regeringen ska få meddela föreskrifter om att de priser som en anvisad elleverantör tillämpar för leverans till en elanvändare inte får överstiga vissa nivåer under en viss tid efter det att anvisning skett. Enligt lagförslaget ska leverantören också vara skyldig att i underrättelsen ange att leveransavtalet är ett anvisat avtal. Vidare ska elleverantören minst en gång per kvartal informera om vilka andra avtalstyper som elleverantören erbjuder och om var elanvändaren kan hitta information om priser och leveransvillkor som andra elleverantörer tillämpar. Det föreslås också att ett anvisat avtal inte ska få ha en längre uppsägningstid än 14 dagar.