Yttrande över promemorian App to date Konsumenternas rättsliga ställning när varor eller tjänster betalas via telefonräkningen, m.m. (Ds 2012:31)

I den upprättade promemorian behandlas konsumenternas rättsliga ställning när varor eller tjänster betalas via telefonräkningen t.ex. i samband med köp av appar och ringsignaler särskilt då avtal har ingåtts om köp av annan än innehavaren av abonnemanget företrädelsevis en minderårig. I promemorian föreslås som komplement till befintlig lagstiftning en ny lag om konsumenters rätt att hindra automatisk förlängning av avtal. Den föreslagna lagen är tänkt att reglera de fall då en näringsidkare avtalat med en konsument att ett avtal på viss tid förlängs för en ny tidsperiod, eller tillsvidare med en uppsägningstid överstigande tre månader, om konsumenten inte säger upp avtalet.