Yttrande över promemorian Den särskilda norrlandsskattenivån och vissa statsstödskrav på elskatteområdet

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I promemorian föreslås ändringar i lagen(1994:1776) om skatt på energi och i skatteförfarandelagen (2011:1244). Det anges att dessa förändringar till stor del rör informationshämtning enligt EU:s regler om statligt stöd och bygger vidare på de förslag som lämnades i betänkandet Energiskatt på el- En översyn av det nuvarande systemet (SOU 2015:87) (RR 2015-000335) samt i Regeringskansliets promemoria Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet (RR 2015-000419).

I det nyligen remitterade betänkandet Energiskatt på el- En översyn av det nuvarande systemet (SOU 2015:87) föreslogs bland annat att den lägre skattenivån för el som förbrukas i vissa kommuner i norra Sverige skulle slopas. Lagändringen föreslogs träda i kraft den 1 januari 2017. I denna promemoria föreslås att den lägre skattenivån som gäller för förbrukning i vissa kommuner i norra delar av Sverige bör behållas istället för att slopas, dock med vissa mindre, nödvändiga förändringar och begränsningar till följd av EU-rätten. Det föreslås således att den lägre skattenivån i vissa kommuner i Norra Sverige sänks marginellt från dagens 10 öre per kilowattimme till 9,6 öre per kilowattimme.

Det föreslås vidare att begrepp som ”stödordningar” och ”stödmottagare” vidgas till att även omfatta stödmottagare av statliga stöd på elskatteområdet. Vidare föreslås det att den lägre skattenivån vid elförbrukning i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks-, och vattenbruksverksamhet inte ges till företag i ekonomiska svårigheter eller företag som är föremål för återkrav av otillåtet statsstöd. Det föreslås också krav på att vissa uppgifter ska lämnas till Skatteverket av den som yrkar avdrag eller den som genom återbetalning vill få statligt stöd i form av skattebefrielse på elskatteområdet.

 

Taggar:

elskatt