Yttrande över promemorian Effektfrågan

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen föreslås ändring i lagen (2003:436) om effektreserv. Förlängning föreslås av lagens giltighetstid, från nuvarande 15 mars 2020 till och med den 15 mars 2025. Vidare föreslås att den systemansvariga myndigheten (Affärsverket svenska kraftnät) vid upphandlingen av effektreserven ska kunna ingå avtal om minskad elförbrukning utan några särskilda begränsningar när det gäller möjliga avtalsparter. Enligt gällande bestämmelser får sådana avtal endast ingås med elanvändare och elleverantörer. Till sist föreslås införande av skrivelse att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen får meddela föreskrifter om effektreserven. Det innebär ett förtydligande som ger utrymme för föreskrifter även i andra frågor än om effektreservens storlek och hur stor andel av reserven som ska skapas genom avtal om minskad förbrukning.

Taggar:

effektreserv