Yttrande över promemorian Effektiv och behovsbaserad digital vård (Ds 2023:27)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning

Regelrådet bedömer att förslagsställaren i promemorian tydligt redovisat förslagets bakgrund och syfte. Redovisningen av alternativa lösningar och effekter om ingen reglering har kommit till stånd bedöms vara tillräckliga, även om Regelrådet kan se att fler alternativa lösningar finns än de som redovisats. Regelrådet har även funnit att beskrivningen av hur förslaget stämmer överens med EU-rätten, beskrivningen av berörda företag utifrån antal, storlek och bransch samt beskrivningen av regleringens påverkan på företagen i andra avseenden är godtagbara. Gällande särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser har Regelrådet bedömt att den första delen av delaspekten om hänsyn till ikraftträdande är godtagbar men eftersom beskrivning gällande behov av speciella informationsinsatser saknas anses den delen av delaspekten vara bristfällig. Angående delaspekterna påverkan på företags kostnader, tidsåtgång och verksamhet anser Regelrådet att redovisningen till viss del är tydlig men anser att det är uppenbart att påverkan av relevanta delförslag kan komma att bli mer omfattande än vad som beskrivits och delaspekten har därför bedömts som bristfällig. Regelrådet anser också att om syftet med ett delförslag är att utjämna konkurrensfördelar bör det anses att förslaget faktiskt kommer påverka konkurrensförhållandena för de berörda företagen och påverkan ska därför beskrivas. Regelrådet hade också önskat att utredningen beaktat och beskrivit hur kombinationen av delförslagen om patientavgift och erbjudande av distanskontakt kommer påverka företagens konkurrensförhållanden. Delaspekten om hur förslaget påverkar företagens konkurrensförhållanden bedöms därför som bristfällig. Även delaspekten om särskild hänsyn till små företag anses vara bristfällig eftersom det inte beskrivits hur hänsyn till små företag tagits i utformningen av förslaget.

Sammantaget anser rådet att konsekvensutredningen i vissa delar uppfyller de krav som ställs men anser att analysen gällande administrativa kostnader, påverkan på företags verksamhet och konkurrensförhållanden hade behövt fördjupas för att utredningen skulle anses uppfylla de krav som ställs på en konsekvensutredning.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Stöd till regelgivare i konsekvensutredningsarbetet finns i Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag