Yttrande över promemorian Elcertifikatssystemet – vissa frågor inom kontrollstation 2017

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Promemorian innehåller förslag till ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat. Ändringarna anges innebära att kvotkurvan som idag finns i lagen flyttas till förordningen (2011:1480) om elcertifikat samt hantering av tekniska justeringar. Det föreslås även ändringar för dem som exempelvis endast levererar el till laddstationer för fordon.