Yttrande över Promemorian Elektronisk tillgång till barns uppgifter inom hälso-och sjukvården och tandvården (Ds 2023:26)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning

Regelrådet konstaterar att promemorian innehåller relativt utförliga beskrivningar vad gäller bakgrund och syfte, alternativa lösningar, förslagets överrensstämmelse med EU-rätten och tidpunkt för ikraftträdande. Regelrådet finner emellertid att redovisningen avseende ett flertal företagsspecifika delar inte håller tillräcklig kvalitet. Det saknas framför allt en fullständig beskrivning av förslagets påverkan på berörda företagens kostnader, tidsåtgång och konkurrensförhållandena. Därutöver saknas även beskrivning av berörda företag utifrån antal och storlek, särskilda hänsyn till små företag samt informationsinsatser.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Stöd till regelgivare i konsekvensutredningsarbetet finns i Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag