Yttrande över promemorian Elmarknadslag (Ds 2017:44)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslaget avser bland annat en bestämmelse om hur tiden för överklagande vid beslut i vissa frågor om nätkoncession ska räknas i syfte att säkerställa att besluten alltid vinner laga kraft. Vidare föreslås att ett nätföretag får bedriva produktion av el som sker tillfälligt för att stabilisera i situationer då driftsäkerheten påverkas eller riskerar att påverkas av mycket hög belastning eller allvarliga störningar.

Med hänsyn till det krav på särredovisning som framgår av EU-rätten föreslås att transmission ska redovisas skilt från annan elnätsverksamhet. För att anpassa de svenska nationella bestämmelserna till EU-rätten föreslås att det i lagen anges att villkoren för överföring av el ska utformas så att betald anslutningsavgift ger rätt att använda elnätet inom landet, med undantag för utlandsförbindelser med en spänning som understiger 220 kilovolt. Bestämmelserna om tillstånd att utforma avgifter för överföring på regionledning utgår, eftersom det, enligt utredaren, saknas anledning att anta att det kommer att bli aktuellt att meddela nya tillstånd att utforma avgiften med hänsyn till var på en regionledning elanvändarens uttagspunkt är belägen. Kravet att en elproducent ska vara nettoanvändare av el för att undantas från nätavgiften för inmatning utgår med hänvisning till att kravet kan motverka etableringen av mikroproduktion av el i Sverige.

Enligt förslaget slopas kravet på att nätföretag ska lämna in ett förslag till intäktsram, eftersom detta inte bedöms underlätta för Energimarknadsinspektionen. Det föreslås också att Energimarknadsinspektionen alltid ska ompröva den fastställda intäktsramen om det finns skäl att anta att ramen är större eller mindre än vad som är motiverat av senare kända förhållanden. Nätföretagen ska därför inte längre behöva ansöka om detta.

Det föreslås att skyldigheten att se till att någon har åtagit sig balansansvar ska utvidgas så att ett elhandelsföretag som levererar el för att täcka nätförluster, den som köper eller säljer el på fastkraftavtal och en elproducent som matar in el i en inmatningspunkt ska se till att någon har åtagit sig balansansvaret. Om en elproducent som matar in el i en inmatningspunkt är en elanvändare som har rätt att efter begäran få skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el, ska skyldigheten att se till att det finns en balansansvarig ligga på den som tar emot elen från produktionsanläggningen. Som en konsekvens av att balansansvaret utökas till att avse även inmatningspunkter ska det som i dag gäller elleverantörer även gälla den som matar in eller tar emot el utan att fullgöra sin skyldighet att se till att det finns en balansansvarig. Den som levererar, matar in eller tar emot el utan att fullgöra sin skyldighet att se till att det finns en balansansvarig ska betala ersättning till den funktionsansvariga myndigheten.

När det gäller elanvändare med fastkraftavtal föreslås att en elanvändare ska vara skyldig att till berört nätföretag anmäla vem som har åtagit sig balansansvaret i uttagspunkten. En reglering införs även när det gäller en elanvändare som köper el på rörligt avtal men vill övergå till att köpa el uteslutande enligt fastkraftavtal. Övergången ska få ske 14 dagar efter elanvändarens anmälan till nätföretaget om vem som har åtagit sig balansansvaret.

Enligt förslaget ska elhandelsföretag som ska börja ta emot el eller överta mottagandet av el från en elproducent i en inmatningspunkt anmäla detta till berört nätföretag. Anmälningsskyldigheten ska inte gälla ett elhandelsföretag som tar emot el från en elproducent på fastkraftsavtal. En elproducent som säljer den el som matas in i en inmatningspunkt uteslutande på fastkraftavtal ska anmäla till berört nätföretag vem som har åtagit sig balansansvaret i inmatningspunkten. Ett elhandelsföretag ska få överta mottagandet av el från en elproducent i en inmatningspunkt 14 dagar efter anmälan till nätföretaget.

I förslaget förtydligas att skyldigheten att ta emot el från en produktionsanläggning gäller i förhållande till en elanvändare som har rätt att efter begäran få skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el och innefattar en skyldighet att ta emot elen på skäliga villkor.

Energimarknadsinspektionen ska allsidigt och slutgiltigt pröva tvister om nätföretagens skyldigheter enligt elmarknadslagen när det gäller anslutning av anläggningar till elnätet, kostnader för mätning, ersättning vid inmatning av el och nätavgifter för mindre produktionsanläggningar.

Taggar:

elmarknadslag