Yttrande över promemorian En gemensam inlämningsfunktion för skogsägare (Ds 2012:29)

I promemorian föreslås en förordning om en gemensam inlämningsfunktion för skogsägare beträffande anmälningar eller ansökningar i frågor som berör skog. Förutom bestämmelser om syfte och tillämpningsområde omfattar den föreslagna förordningen en skyldighet för Skogsstyrelsen att under vissa förutsättningar lämna ut uppgifter till andra myndigheter. Syftet är att för­enkla för skogsägare att lämna information inom Skogsstyrelsens ansvarsområde och sammanhör­ande skyldigheter inom andra myndigheters ansvarsområden. Styrelsen ska i förekommande fall  fördela uppgifterna elektroniskt till respektive myndighet.

Taggar:

Skogsägare