Yttrande över promemorian En gemensam laddningsstandard för viss radioutrustning

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I promemorian lämnas förslag till ändringar i radioutrustningslagen (2016:392) och radioutrustningsförordningen (2016:394) för att genomföra EU-direktiv 2022/2380 om ändring av direktiv 2014/53/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning. Det gäller bemyndiganden till Post- och telestyrelsen (PTS) att meddela föreskrifter som rör de nya kraven. Exempelvis ska utrustning såsom mobiltelefoner, datorplattor, tangentbord, hörlurar, digitalkameror och videospelskonsoler vara utrustade med don av USB typ C och kunna laddas med kablar som uppfyller specifikt utpekade standarder. Ekonomiska aktörer ska även kunna erbjuda slutanvändare att köpa radioutrustning utan laddningsenhet. Produkterna ska åtföljas av bruksanvisningar, informationstexter, piktogram och etiketter.

 

Det bakomliggande förslaget

Förslag