Yttrande över promemorian En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I promemorian föreslås en ny lag om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och en ny lag om automatiskt utbyte om finansiella konton. Ändringar föreslås även i skatteförfarandelagen (2011:1244), lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och lagen (2012:483) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning samt i lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av avtalet mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).

Det anges att förslagen till författningar krävs för att införliva OECD:s globala standard för automatiskt informationsutbyte om finansiella konton. Standarden består av en modell för avtal mellan behöriga myndigheter om att tillämpa de gemensamma rapporteringsnormerna som bifogas avtalet. I promemorian lämnas även förslag till författningar som krävs för att genomföra rådets och parlamentets reviderade direktiv 2014/107/EU om ändring av direktivet 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning. Det reviderade direktivet anges medföra att OECD:s globala standard tas in i direktivet 2011/16/EU.

De skyldigheter som bl.a. följer av standarden är skyldigheter för rapporteringsskyldiga finansiella institut, när det gäller identifiering av finansiella konton som innehas av personer eller enheter med hemvist i annan eller andra stater eller jurisdiktioner. Vidare anges skyldigheter för rapporteringsskyldiga finansiella institut att lämna uppgifter till Skatteverket om de konton som identifierats och skyldigheter för Skatteverket att överföra information till annan eller andra staters eller jurisdiktioners behöriga myndighet följa av standarden.

I promemorian lämnas också förslag till de författningsändringar som krävs för att EU-kommissionens förslag till rådets direktiv om upphävande av direktivet 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar ska kunna genomföras. Förslag om upphävande av direktivet anges ha lämnats för att undvika dubbelrapportering, eftersom direktivet 2011/16/EU i stora delar överlappar direktivet 2003/48/EG när det gäller automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning.