Yttrande över promemorian En ny försäkringsrörelselag (Ds 2009:55)

I promemorian föreslås att försäkringsrörelselagen (1982:713), FRL, och lagen (1972:262) om understödsföreningar ska upphöra att gälla och ersättas av en ny försäkringsrörelselag. Den nya lagen ska vara tillämplig på samtliga svenska försäkringsföretag, d.v.s. försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar (för närvarande benämnda understödsföreningar). I promemorian anges att ett syfte med den nya lagen är att reformera det associationsrättsliga regelverket genom en modernisering och anpassning till allmänna associationsrättsliga regelverk. Den nya lagen innebär att de rörelseregler som gäller för försäkringsbolag i stort även ska gälla för försäkringsföreningarna. För försäkringsföreningarna innebär förslagen bl.a. att ett krav på verksamhetstillstånd införs samt att de regler om försäkringstekniska avsättningar, placering av tillgångar och buffertkapital (s.k. kapitalbas) som gäller för försäkringsbolag också ska omfatta föreningarna. Vidare föreslås att föreningarnas verksamhetsområde vidgas så att det blir möjligt att i föreningsform meddela all form av direkt skade- och livförsäkringsrörelse. Ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar ska enligt förslagen fortsatt utgöra två särskilda kooperativa företagsformer men ska ändå i de flesta fall tillämpa bestämmelserna i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.