Yttrande över promemorian En ny funktion för krishantering vid allvarliga driftstörningar i den finansiella sektorns digitala infrastruktur

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Förslaget innebär att det inrättas en ny funktion för krishantering inom den finansiella sektorn. Den nya krishanterande funktionen ska, utöver Riksbanken, bestå av Finansinspektionen, Riksgäldskontoret samt vissa företag.

Regelrådet bedömer att förslagsställaren borde utvecklat redovisningen av påverkan på berörda företags kostnader och tidsåtgång och att konsekvensutredningens kvalitet hade förbättrats om redovisningen hade inkluderat en viss kvantifiering. Övriga delaspekter redovisas på ett godtagbart sätt.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag