Yttrande över promemorian En ny taltidningsverksamhet (Ds 2012:12)

Remissen innehåller ett förslag till förordning om taltidningar och mottagarutrustning. Förslaget innebär att ett nytt system införs för produktion och distribution av taltidningar. Den största skillnaden jämfört med nuvarande system är att samtliga tidningar ska produceras med talsyntes och distribueras genom internet. De taltidningar som bygger på inläsning med mänskligt tal och distribution via radiosändningar eller per post kommer därmed att fasas ut. Syftet med förslaget är att ge läshindrade bättre möjligheter att ta del av dagstidningar. Den föreslagna regleringen förväntas även leda till minskade kostnader för staten och ökad konkurrens på den svenska taltidningsmarknaden.