Yttrande över promemorian En reformerad yrkestrafiklagstiftning (Ds 2011:20)

Den 21 oktober 2009 antog Europaparlamentet och rådet förordning (EG) nr 1071/2009 (trafiktillståndsförordningen), förordning (EG) nr 1072/2009 (godsförordningen) och förordning (EG) nr 1073/2009 (bussförordningen). Som samlingsnamn för förordningarna används ”vägtransportpaketet”. Syftet med vägtransportpaketet är att modernisera regelverket och att göra den inre marknaden för gods- och busstransporter enhetlig och effektiv. I promemorian föreslås till följd av vägtransportpaketet ändringar i det svenska regelverket. Promemorian innehåller bl.a. förslag till en ny yrkestrafiklag och en ny yrkestrafikförordning som avses ersätta nuvarande reglering på området. Taxitrafiken avses regleras separat i en ny taxitrafiklag och taxitrafikförordning. Bestämmelser som tidigare funnits i EU-direktiv och som har införlivats i svensk rätt kommer nu i stor utsträckning att följa direkt av vägtransportpaketet. I förhållande till dagens reglering utökas och förtydligas Transportstyrelsens tillsynsansvar något. Vidare försvinner möjligheten till undantag från tillståndsplikt för den som bedriver yrkesmässig trafik. Nuvarande trafiktillstånd föreslås ersättas av två alternativa tillstånd: gemenskapstillstånd eller yrkestrafiktillstånd. I taxitrafikförordningen föreslås en begränsad giltighetstid på tre år för det skriftliga prov som förare kan genomgå för att underlätta prövningen vid ansökan om taxitrafiktillstånd. Övriga föreslagna ändringar är framförallt av lagteknisk natur och innebär inte några större förändringar i sak.