Yttrande över Promemorian Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Förslaget är en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna (Tidöavtalet). Det föreslås höjda beloppsgränser, från 5 000 kronor till ett halvt prisbasbelopp (28 650 kronor för 2024), vid beskattningen av enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut. Förslaget innebär att de inte behöver ta upp något värde på lagertillgångarna om lagrets sammanlagda värde uppgår till högst ett halvt prisbasbelopp, och att de får göra värdeminskningsavdrag med hela avskrivningsunderlaget om underlaget uppgår till högst ett halvt prisbasbelopp.

Förslaget innebär en förenkling för företag och främst berörda är de minsta företagen.

En delaspekt, förslagets överensstämmelse med EU-rätten, redovisas bristfälligt. Därutöver finner Regelrådet att konsekvensutredningen är väl beskriven.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag