Yttrande över promemorian Ett ökat avgiftsuttag till resolutionsreserven

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Promemorian innehåller förslag till ändring i lagen (2015:1016) om resolution. Det föreslås att avgiftsuttaget till resolutionsreserven ökas genom ett förhöjt uttag av resolutionsavgiften samtidigt som målnivån för resolutionsavgiften tas bort och riskavgiften slopas. De sammanlagda resolutionsavgifterna ska för ett år uppgå till 0,125 procent av det totala avgiftsunderlaget istället för 0,09 procent. Promemorian innehåller även vissa redaktionella ändringar i ovan nämnda lag.