Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I promemorian föreslås ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229), lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete och i skatteförfarandelagen (2011:1244). Förslaget är baserat på regeringens budgetproposition för 2015 och remitteras inför de överläggningar som förs i det slutliga arbetet med budgetpropositionen för 2016.

I remissen föreslås att matlagning inte ska omfattas av RUT-avdraget, att RUT-avdraget för städarbete eller annat rengöringsarbete endast ska omfatta enklare städarbete eller annat rengöringsarbete samt flyttstädning, och att taket för RUT-avdraget ska halveras till 25 000 kr per person och beskattningsår för skattskyldiga som inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång. Vidare föreslås att subventionsgraden vid köp av ROT-tjänster från ett företag, och när en anställd får ROT-tjänster som förmån, sänks från 50 procent till 30 procent.

Skälen för Regelrådets ställningstagande

Syftet med förslaget

Av remissen framgår att med ett lägre tak för RUT-avdraget riktas avdraget mer till genomsnittliga hushålls behov av hushållsarbete och att förändringen därmed är fördelningspolitiskt motiverad. Skattereduktionen för matlagning omfattar även avancerad sådan som inte utgör ett substitut för de skattskyldigas eget arbete. Åtskillig matlagning anges dessutom redan vara undantagen från skattereduktion för matlagning till följd av att den mervärdeskatterättsligt utgör en cateringtjänst. Av det skälet föreslås att den särskilda bestämmelsen om skattereduktion för matlagning upphävs. Med enklare städarbete eller annat rengöringsarbete avses sådana av mer vardaglig karaktär inom ramen för hushållens kärnområde och som inte utförs med mer avancerad städutrustning eller annan kringutrustning som inte är vanligt förekommande i en genomsnittlig bostad. Vidare anges i remissen att det finns offentligfinansiella skäl att begränsa ROT-avdragets omfattning. Dessutom beskrivs att en begränsning av avdraget ger utrymme att använda ROT-avdraget som en konjunkturåtgärd genom att höja subventionsgraden för att stimulera ekonomin när det uppstår behov av att möta en lågkonjunktur.

Även om det hade varit önskvärt att syftet med förslaget redovisades i konsekvensutredningen finner Regelrådet att redovisningen är godtagbar.

 

Taggar:

husavdraget