Yttrande över promemorian Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen avser förslag till lag om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet samt förslag till förordning om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister.

Förslaget avser följande:

Den som bedriver valutaväxling och annan finansiell verksamhet ska registrera sig, även om verksamheten inte bedrivs i väsentlig omfattning eller är den huvudsakliga.

Vidare ska det införas ett allmänt lämplighetskrav för den som bedriver verksamhet i eller äger eller ingår i ledningen för ett finansiellt institut,

Ett krav införs om att ett finansiellt institut ska underrätta Finansinspektionen om ändringar av de förhållanden som institutet har uppgett i sin ansökan om registrering, till exempel ändring-ar av verksamhetsinriktningen,

Finansinspektionen ges möjlighet att besluta om sanktionsavgift för den som inte lämnar be-gärda upplysningar till inspektionen, bedriver registreringspliktig verksamhet utan att ansöka om registrering eller inte uppfyller de krav som ställs på verksamheten.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2023.

Det bakomliggande förslaget

Förslag