Yttrande över promemorian förstärkt skydd för arbetstagare med allmän visstidsanställning och vikariat (Ds 2012:25)

Promemorian innehåller förslag till ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd (anställningsskyddslagen). Syftet med ändringarna är att begränsa risken för att olika former av tidsbegränsade anställningar kombineras på ett sätt som innebär ett kringgående av de tidsgränser som gäller för att en allmän visstidsanställning eller en anställning som vikarie ska övergå till en tillsvidareanställning. Ändringarna innebär att det i anställningsskyddslagen förs in en bestämmelse om att en allmän visstidsanställning eller en anställning som vikarie övergår till en tillsvidareanställning om arbetstagaren, under en period då provanställning eller tidsbegränsade anställningar följt på varandra, har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år eller som vikarie i sammanlagt mer än två år. Enligt promemorian säkerställer det stärkta skyddet för arbetstagare med tidsbegränsade anställningar att svensk rätt överensstämmer med unionsrätten.