Yttrande över promemorian Genomförande av det ändrade direktivet om användning av fordon hyrda utan förare

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I promemorian lämnas förslag till ändringar i yrkestrafikförordningen (2012:237) i fråga om bestämmelserna om användning av utlandsregistrerade fordon i yrkesmässig trafik. Ändringarna innebär att om en tillståndshavare vill använda ett utlandsregistrerat fordon för godstransporter under längre tid än två på varandra följande månader, eller om sådana fordon ska användas i ett antal som överstiger 25 procent av fordonsparken, ska tillståndshavaren visa särskilda skäl för detta. Förslagen syftar till att genomföra det ändrade direktivet om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 6 augusti 2023.

Det bakomliggande förslaget

Förslag