Yttrande över promemorian Genomförande av EU:s direktiv om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål (Ds 2011:12)

Promemorian innehåller förslag som syftar till att fullt ut implementera Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU av den 22 september 2010 om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. I promemorian föreslås att djurskyddslagen (1998:534) ändras för att uppfylla direktivets krav. I huvudsak innebär ändringarna följande. Definitionerna av djurförsök och försöksdjur utvidgas. Vikten av att försöksdjur skonas från onödigt lidande och att man använder sig av vetenskapliga metoder och kompetent personal tydliggörs. I all verksamhet ska finnas en tillståndsinnehavare som ska se till att verksamheten bedrivs lagenligt. Vidare införs ett krav på att djurförsök ska klassificeras efter en viss svårhetsgrad som ska fastställas av den djurförsöksetiska nämnd som ska pröva en ansökan. Vid prövningen ska nämnden även ta ställning till om försöket ska utvärderas i efterhand. Slutligen föreslås att ett djurskyddsorgan ska inrättas hos alla försöksdjursverksamheter.