Yttrande över promemorian Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I promemorian föreslås åtgärder för att genomföra direktiv 2019/904/EU om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (engångsplastdirektivet), delar av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall (förpackningsdirektivet), direktiv 2008/98/EG om avfall (avfallsdirektivet) och punkt 37 i januariavtalet. Förslagen innehåller bl.a.

 • förbud mot att på den svenska marknaden släppa ut vissa engångsplastprodukter (bestick, tallrikar, sugrör, bomullspinnar, omrörare för drycker, ballongpinnar, matlådor för snabbmat och muggar som innehåller expanderad polystyren, muggar som består av mer än tio procent plast, alla produkter av oxo-nedbrytbar plast samt plastkonfetti),
 • krav på märkning av vissa engångsplastprodukter,
 • krav på att den som på den svenska marknaden tillhandahåller dryck i en engångsmugg eller snabbmat i en engångsmatlåda ska erbjuda en möjlighet att få drycken eller maten serverad i en återanvändbar mugg eller matlåda,
 • krav på att en förpackning ska gå att materialåtervinna,
 • krav på att dryckesflaskor och plastförpackningar ska innehålla återvunnen plast,
 • krav på att korkar och lock ska vara fästa vid en dryckesbehållare under hela användningen,
 • krav på insamlingssystem för fimpar,
 • krav på en producent som är etablerad i Sverige och säljer engångsplastprodukter till ett annat land i EES att utse ett ombud i det landet,
 • ett utökat retursystem för plastflaskor och metallburkar, inklusive krav på producenter att lämna uppgifter om antal plastflaskor och metallburkar som omfattas av retursystemsförordningen och som tillhandahållits på den svenska marknaden
 • krav på retursystem att på begäran lämna uppgifter om hur många plastflaskor och metallburkar som omfattas av retursystemet och som förts ut ur Sverige, och som inte omfattas av retursystemet men som ändå tagits om hand av retursystemet när de blivit avfall samt att kostnadsfritt tillhandahålla insamlingskärl för insamling,
 • att rörliga produktavgifter och fasta årsavgifter ska tas ut av vissa producenter av engångsplastprodukter för att bekosta städningen av produkter som skräpats ned på platser utomhus,
 • att producenter ska täcka kostnaderna för insamling och rapportering av uppgifter samt medvetandehöjande åtgärder,
 • rutiner för internkontroll,
 • rapporteringskrav,
 • straffansvar för ringa nedskräpning och den som bryter mot en föreskrift om förpackningars återvinningsbarhet,
 • nya bemyndiganden.

Författningsförslagen innebär ändringar i miljöbalken, en ny förordning om engångsprodukter, nya förordningar om producentansvar för vissa tobaksvaror, portionssnus och filter respektive för ballonger och våtservetter, en ny förordning om nedskräpningsavgifter, ändringar i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter, miljötillsynsförordningen (2011:13), offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641), förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar, förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter samt i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Nuvarande förordning (2016:1041) om plastbärkassar upphävs genom att bestämmelser i denna förs in i förordningarna om engångsprodukter respektive förpackningar.