Yttrande över promemorian Genomförande av slutsatser om bästa tillgängliga teknik för ytbehandling med organiska lösningsmedel och behandling av trä och träprodukter med kemikalier

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Promemorian innehåller förslag på nya bestämmelser i industriutsläppsförordningen (2013:250). Ändringarna anges behövas för att genomföra Europeiska kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/2009 av den 22 juni 2020 om fastställande av BAT-slutsatser[1] för ytbehandling med organiska lösningsmedel, inklusive behandling av trä och träprodukter med kemikalier, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp.

Förordningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

[1] BAT-slutsatser (Best Available Technique Conclusions), på svenska bästa tillgängliga teknik (se s.13 i promemorian eller s.2 i föreliggande yttrande).

Det bakomliggande förslaget

Förslag