Yttrande över promemorian Höjt tak för rutavdrag

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget avser ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229), lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete och skatteförfarandelagen (2011:1244) så att det nuvarande taket för rutavdrag för personer som inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor för samtliga. Det höjda taket för rutavdrag föreslås gälla för hela beskattningsåret 2019.