Yttrande över promemorian Karenstak och högriskskydd – en översyn av karensavdraget och förslag på utökade undantag (Ds 2023:33)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning

Regelrådet finner beskrivningen av förslagets bakgrund och syfte, alternativa lösningar, förslagets överensstämmelse med EU-rätten, särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser, berörda företag utifrån bransch och regleringens påverkan på företag i andra avseenden godtagbar. Regelrådet finner att beskrivningen av effekter av om ingen reglering kommer till stånd, berörda företag utifrån antal och storlek, påverkan på företags kostnader, tidsåtgång och verksamhet, påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag och särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning bristfällig.

Regelrådet finner att förslagsställarens redogörelser överlag är mycket överblickbara och pedagogiska. Särskilt beskrivningen av alternativa lösningar är tydlig och väl genomförd. Regelrådet finner dock att flera delaspekter som ska ingå i en konsekvensutredning saknas. Regelrådet finner att förslagsställaren tycks ha ett brett faktaunderlag och att förslagen noggrant har utretts, varför detta problem sannolikt hade kunnat åtgärdas om förslagsställaren hade utgått från de krav som framgår i paragraf 6 och 7 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Att dessa delaspekter saknas samt att beskrivningen av förslagens påverkan på företagen brister, särskilt vad gäller påverkan på berörda företags kostnader, tidsåtgång och verksamhet, leder till att konsekvensutredningen i sin helhet är bristfällig.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag