Yttrande över promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s gaslagringsförordning

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I promemorian föreslås kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/1032 av den 29 juni 2022 om ändring av förordningarna (EU) 2017/1938 och (EG) nr 715/2009 vad gäller gaslagring.

Enligt förslagen i remissen ska den som innehar en lagringsanläggning för gas eller avser att ta en sådan anläggning i drift certifieras. Det anges att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela ytterligare föreskrifter om certifiering. Vidare föreslås att den som är systembalansansvarig för gas, på en övergripande nivå, ska ansvara för att Sverige når vissa mål om lagring av gas. Enligt förslagen ska även en leverantör av naturgas som är balansansvarig, genom balansavtalet, åta sig ett ekonomiskt ansvar för att, efter begäran av den systembalansansvarige, lagra gas så att målen nås. En koncession för en lagringsanläggning ska enligt förslagen endast få återkallas om vissa förutsättningar i EU:s gasförordning är uppfyllda.

Remissen innehåller följande författningsförslag:

  • Förslag till lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)
  • Förslag till lag om ändring i lagen (2011:711) om certifiering av vissa naturgasföretag
  • Förslag till ändring i lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning
  • Förslag till förordning om ändring i förordningen (2012:275) om trygg naturgasförsörjning

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Det bakomliggande förslaget

Förslag