Yttrande över promemorian Kompletterande bestämmelser till ny EU-förordning om sprängämnesprekursorer (Ds 2019:17)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Den 20 juni 2019 antogs Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2019/1148 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer. Sprängämnesprekursorer är kemiska ämnen som kan användas för legitima ändamål men också missbrukas för att tillverka sprängämnen. EU-förordningen innebär huvudsakligen att de ämnen som är listade i bilaga I till förordningen, benämnda sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner, fortsatt inte får tillhandahållas till samt införas, innehas eller användas av enskilda. Medlemsstaterna kommer även fortsättningsvis kunna ha ett tillståndssystem som medger undantag från förbudet. Misstänkta transaktioner samt betydande försvinnanden och stölder avseende de sprängämnesprekursorer som förtecknas i bilaga I och II till EU-förordningen, benämnda reglerade sprängämnesprekursorer, ska fortsatt rapporteras till den nationella kontaktpunkten, det vill säga i Sverige till Polismyndigheten. Skyldigheten utökas nu emellertid till att omfatta fler aktörer. Det har i EU-förordningen dessutom tillkommit krav på bland annat medvetandehöjande åtgärder och utökad tillsyn. Förordningen är direkt tillämplig och promemorian innehåller förslag till kompletterande nationell lagstiftning. Förslagen till kompletterande författningar förs huvudsakligen in i lagen (2014:799) och förordningen (2014:880) om sprängämnesprekursorer.

Ändringarna innebär följande:

  • Begreppen professionell användare, internetbaserad marknadsplats och reglerad sprängämnesprekursor förs in i lagen
  • Möjligheten att ge tillstånd för att förvärva, införa, inneha eller använda svavelsyra förs in i lagen
  • Tillståndssystemets utformning anpassas till att det numera finns övre gränsvärden för beviljande av tillstånd
  • Det ska framgå av förordningen att mallen för tillstånd i bilaga III till EU-förordningen ska användas vid tillståndsgivningen
  • Regleringen om märkning ska utgå ur lagen
  • Bemyndiganden för MSB att utfärda föreskrifter om utformningen av tillståndsansökan och information till distributionskedjan, kontrollen vid försäljning, utövande av tillsyn över internetbaserade marknadsplatser samt tillsynsavgiftens storlek, att ansvara för att organisera medvetandehöjande åtgärder och för att begära ut uppgifter ur belastningsregistret
  • Bemyndiganden för Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, MSB och kommuner att ta del av de uppgifter som de ekonomiska aktörerna sparar vid en transaktion
  • Kommunernas tillsynsansvar i lagen anpassas till de utökade kraven.