Yttrande över promemorian Kompletteringar av RUT-avdraget

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen lämnas förslag till en komplettering av RUT-avdraget med en skattereduktion för trädgårdsarbete i form av beskärning och borttagande av träd och buskar, flyttjänster och IT-tjänster.

I nu läggande regler finns en möjlighet till RUT-avdrag med en skattereduktion för visst trädgårdsarbete. Genom förslaget utökas den möjligheten till att även omfatta beskärning och borttagande av träd och buskar. Två helt nya möjligheter till skattereduktion som föreslås är flyttjänster av bohag och annat lösöre mellan bostäder samt enklare IT-tjänster som t.ex. installation av data och informationsteknisk utrustning för privat bruk som idag i stor utsträckning utförs av hushållen själva.

 

Taggar:

RUT-avdraget