Yttrande över promemorian Krav på rapportering av betalningstider

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till lag om rapportering av betalningstider. Förslaget innebär att företag med mer än 500 anställda varje år ska rapportera sina betalningstider vid köp av varor eller tjänster från svenska företag med färre än 250 anställda. Rapporteringen ska ske till Bolagsverket.