Yttrande över promemorian Likvärdiga krav på mål och riktlinjer för alla utförare av kommunal verksamhet

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I promemorian föreslås att det program med mål och riktlinjer som fullmäktige ska besluta enligt 5 kap. 3 § kommunallagen (2017:725) för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare ska gälla såväl privata utförare som verksamhet som bedrivs av kommuner och regioner i egen regi.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Det bakomliggande förslaget

Förslag