Yttrande över promemorian med utkast till lagrådsremiss om kontohavares ansvar för obehöriga transaktioner

I utkastet till lagrådsremiss föreslås införande av en lag om kontohavares ansvar för obehöriga transaktioner med betalningsinstrument och ändring i konsumentkreditlagen (1992:830). Förslagen syftar till att genomföra EG-direktivet (2007/64/EG) om betaltjänster på den inre marknaden. Förslagen innehåller bestämmelser om vilket ansvar en kontohavare har för ett belopp som påförts eller dragits från dennes konto vid en obehörig transaktion. Beträffande obehöriga transaktioner där en personlig kod har använts föreslås att kontohavaren enbart ska stå för en självrisk. Vidare föreslås en begränsning i ansvaret i de fall då en kontohavare som är konsument har brutit mot avtalsvillkoren genom grov oaktsamhet. Den föreslagna lagen avses ersätta 34 § konsumentkreditlagen och gälla oberoende om kontohavaren är en konsument eller näringsidkare. Lagen är dock dispositiv utanför konsumentförhållanden.