Yttrande över promemorian ”Några ändringar i fråga om informationsutbyte på skatteområdet”

Förslag till ändringar i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor, skatteförfarandelagen (2011:1244) och lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringsskyldiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton innebärande rapportering av ytterligare uppgifter till Skatterättsnämnden och Skatteverket.

De tillkommande uppgifterna i de två förra lagarna är:

– identiteten, inklusive stat eller jurisdiktion för registrering eller hemvist samt eventuellt utländskt skatteregistreringsnummer eller motsvarande, på sökanden, sökandens moderbolag och moderbolaget för gruppen av personer som sökanden tillhör,

– andra stater och jurisdiktioner som sannolikt kan komma att beröras av förhandsbeskedet, och

– andra personer, med undantag för fysiska personer, som sannolikt kan komma att beröras av förhandsbeskedet i andra stater och jurisdiktioner.

Förslag till ändring i lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton innebär att det tydliggörs att rapporteringsplikten rör alla konton som innehas av enheter som har hemvist i Sverige eller annan stat eller jurisdiktion, inte endast i Sverige och USA.