Yttrande över promemorian Nya anståndsregler i vissa gränsöverskridande situationer samt ändring av reglerna om periodiseringsfonder och ersättningsfonder vid utflyttning

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget avser ändringar i skatteförfarandelagen (2011:1244) så att anstånd med utflyttningsbeskattning inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) även ska kunna beviljas begränsat skattskyldiga juridiska och fysiska personer. Som förutsättning för anstånd föreslås att det ska finnas fullgoda möjligheter att driva in skatten. Vidare föreslås att anstånd ska kunna beviljas i fler utflyttningssituationer än idag både för juridiska och fysiska personer. Dessa utflyttningssituationer omfattar situationer när skattskyldigheten för inkomsten från en näringsverksamhet helt eller delvis har upphört på grund av att den skattskyldige har överfört tillgångar från sitt fasta driftsställe i Sverige till en stat inom EES, under förutsättning att tillgångarna tillhör den skattskyldige även efter överföringen. Anstånd ska också beviljas om skattskyldigheten för inkomsten från en näringsverksamhet helt eller delvis har upphört på grund av att den skattskyldige har överfört den näringsverksamhet som bedrivs vid ett fast driftsställe i Sverige till en stat inom EES. För samtliga nämnda situationer krävs att näringsverksamheten utanför Sverige inte har upphört.

Det högsta tillåtna anståndsbeloppet ska minskas med en femtedel varje år nytt anstånd beviljas. Anstånd kan på så sätt beviljas i högst fem år då skatteskulden ska vara helt betald. En kostnadsränta ska tas ut när anstånd beviljas och anstånd ska också få förenas med krav på säkerhet.

Anstånd ska kunna beviljas med betalning av sådan skatt eller avgift som bestäms efter tillämpning av reglerna om avdrag och fiktiv avräkning av utländsk skatt i inkomstskattelagen (1999:1229).

Vidare föreslås vissa ändringar i inkomstskattelagen så att en begränsat skattskyldig fysisk eller juridisk person inte omedelbart behöver återföra avdrag för avsättning till periodiseringsfonder vid utflyttning respektive ersättningsfonder när den skattskyldige för över den näringsverksamhet som bedrivs från den skattskyldiges fasta driftsställe i Sverige till en stat inom EES. Vidare föreslås att särskilda uppgifter om förhållanden som rör sådana fondavsättningar ska lämnas. Därutöver föreslås vissa följdändringar i inkomstskattelagens bestämmelser om särskilt avdrag för inventarier vid uttagsbeskattning. Ändringarna avser att utvidga möjligheterna till anstånd så att fler utflyttningssituationer än idag omfattas.