Yttrande över promemorian Nya mervärdesskatteregler för små företag samt ändrade mervärdesskatteregler för vissa tjänster och konstverk

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Regelrådet har bedömt konsekvensutredningen i promemorian Nya mervärdesskatteregler för små företag samt ändrade mervärdesskatteregler för vissa tjänster och konstverk. Förslaget innehåller flera ändringar varav vissa förslag bedöms få effekter som förslagsställaren anser vara lämpliga att utreda i konsekvensanalysen. Det är bra att förslagsställaren har kommenterat avgränsningen men för tydlighetens skull hade det varit önskvärt om förslagsställaren motiverat varför vissa förslag inte behandlats i konsekvensutredningen.

Regelrådet har bedömt att beskrivningarna av förslagets bakgrund och syfte, samt alternativa lösningar och effekter om inte reglering kommer till stånd är godtagbara, trots att det inte är tydligt varför två av förslagen särskilt lyfts ut och beskrivits i mer detalj än andra. Förslagets beskrivningar av överensstämmelse med EU-rätten, särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser, berörda företag utifrån antal, storlek och bransch, påverkan på berörda företags kostnader, tidsåtgång och verksamhet, påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag och regleringens påverkan på företagen i andra avseenden bedöms som godtagbara. Regelrådet anser dock att beskrivningen av särskild hänsyn till små företag vid reglernas utformning inte varit tillräcklig tydlig eftersom förslagsställaren varken beskrivit om en sådan hänsyn tagits eller motiverat varför den inte behöver tas. Regelrådet anser att det kan vara nödvändigt att vid reglernas utformning ta hänsyn till att berörda är små företag även om majoriteten av de berörda är små företag. Anser regelgivaren att det inte är nödvändigt ska det motiveras i förslaget. Därför bedöms aspekten bristfällig. Regelrådet har även funnit att beskrivningen av behov av speciella informationsinsatser är bristfällig eftersom det inte berörts av förslagsställaren och inte heller motiverats varför ett eventuellt behov inte finns. Bedömningen av dess två aspekter påverkar dock inte Regelrådets sammantagna bedömning av förslagets konsekvensutredning. Det framgår generellt hur förslagsställaren resonerat och bedömt aspekterna av en konsekvensutredning på ett tillräckligt tydligt sätt.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven  i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag