Yttrande över promemorian Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området – vissa ändringar i kulturminneslagen (Ds 2011:6)

Remissen innehåller förslag till ändringar i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. och i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter samt i förordningen (1988:1188) om kulturminnen m.m. Förslaget syftar till att främja konkurrensen på det uppdragsarkeologiska området och innebär i huvudsak en ändrad ordning av upphandlingsförfarandet av sådana arkeologiska utredningar som enligt länsstyrelsen ska genomföras i samband med en större exploatering. Förslaget innebär närmare bestämt att det blir exploatören – och inte som i dag länsstyrelsen – som ska utse den som ska utföra den arkeologiska utredningen.