Yttrande över promemorian om beräkning av förmögenhet vid fastställande av vissa förmåner

I promemorian föreslås att banker och andra finanseilla företag ska lämna uppgifter om förmögenhet till i första hand Försäkringskassan och Centrala studiestödsnämnden. En viss upplysningsskyldighet finns redan i dag. Förslaget innebär dock dels att uppgiftsskyldigheten utsträcks till att avse förfrågningar i fler typer av ärenden, dels att fler finansiella institut omfattas av reglerna. Förslaget leder enligt Regelrådets uppfattning till administrativa kostnader för de berörda företagen. Eftersom företagens administrativa kostnader inte är belysta kan Regelrådet inte tillstyrka förslaget.